Get Adobe Flash player

REGULAMIN UKS PIDERS KRAPKOWICE – REGULAMIN SKŁADEK (sekcja piłka nożna)

 

REGULAMIN UCZNIOWSKIWGO KLUBU SPORTOWEGO

SPIDERS KRAPKOWICE (sekcja piłka nożna)

 

ZASADY OGÓLNE

1. Uczniowski Klub Sportowy Spiders Krapkowice, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

2.Celem statutowym klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów ( zawodników) w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we oraz o pomoc organizacyjną i materialną   rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów (zawodników) do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla zawodników w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie zawodnikom szkolenia i różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 8. Organizowanie obozów treningowych i wypoczynkowych dla zawodników uprawiających sport w poszczególnych sekcjach Klubu.
 9. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

3. Zajęcia sportowe organizowane przez UKS SPIDERS Krapkowice odbywają się 11 miesięcy w roku na boisku otwartym lub halach sportowych. W czasie świąt państwowych, kościelnych jak również w dni wolne od zajęć szkolnych o decyzji przeprowadzenia zajęć  decydują trenerzy.

4. Miesiąc lipiec jest wolny od zajęć oraz wolny od opłaty składki uczestnika (członkowskiej).

5. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem wieku oraz umiejętności piłkarskich. Każdy zawodnik jest szkolony z uwzględnieniem własnych indywidualnych potrzeb.

6. Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie deklaracji uczestnika, wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu składek ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zawodników zespołów młodzieżowych UKS Spiders Krapkowice.

7. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Klub na stronach internetowych, portalach społecznościowych, artykułach prasowych, folderach Klubu.

8. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób o którym mowa w pkt. 7 przez dobrowolne podpisanie odrębnej zgody (deklaracji uczestnika).

9. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 8, może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie go do Klubu. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Klub.

 

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 

10. Każdy zawodnik powinien identyfikować się z klubem UKS Spiders Krapkowice, dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.

11. Zawodnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów, pracowników Klubu, kibiców oraz sędziów, a także przestrzegać zasady Fair Play oraz dobrego wychowania.

12. Zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce lub braku promocji do następnej klasy trener w porozumieniu z rodzicami może:

 • nie powoływać zawodnika na mecze mistrzowskie i turnieje,
 • skreślić z listy uczestników obozu,
 • podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych,
  aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 • w wyjątkowych sytuacjach brak postępów w nauce może być podstawą
  do zakończenia współpracy z zawodnikiem.

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZAWODACH

 

13. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz przestrzegać higieny osobistej.

14. Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też może spóźnić się na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera z odpowiednim wyprzedzeniem.

15. Trening zaczyna się w szatni, o ile trener prowadzący nie zaleci inaczej. Na minimum 5 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajęć – po przebraniu się w strój treningowy jest gotowy do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.

16. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania.

17. Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.

18. Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego (stosownego do warunków atmosferycznych).

19. Zawodnik powołany na zawody sportowe reprezentuje klub w stroju zgodnym z wytycznymi trenera prowadzącego.

20. Podczas zajęć treningowych zawodnicy ćwiczą w jednakowym sprzęcie, określonym przez Zarząd Klubu:

 1.    zawodnik zobowiązuje się nabyć (zakupić na własność) czarne getry firmy wskazanej przez Klub, poprzez zamówienie drogą mailową –    info@spiderskrapkowice.pl, podając rozmiar,
 2.    zawodnik zobowiązuje się nabyć (zakupić na własność) czarne spodenki firmy wskazanej przez Klub, poprzez zamówienie drogą mailową – info@spiderskrapkowice.pl, podając rozmiar,
 3.    zawodnik zobowiązuje się trenować w koszulce treningowej otrzymanej przez Klub (koszulka jest własnością Klubu),
 4.    zawodnik zobowiązuje się reprezentować klub w meczach ligowych, turniejach
     w koszulce meczowej otrzymanej przez Klub ( koszulka jest własnością Klubu),
 5.    zawodnik ma prawo do nabycia sprzętu sportowego firmy wskazanej przez Klub z logo Klubu (dres, ortalion, czapka, torba sportowa, plecak, itp…) poprzez zamówienie drogą mailową – info@spiderskrapkowice.pl, jedynie po zatwierdzeniu go przez Zarząd Klubu.

21. Zamówienia sprzętu sportowego przyjmowane są drogą mailową – info@spiderskrapkowice.pl. Zamówienia złożone do 14-go każdego miesiąca, będą wysyłane do realizacji 15-go każdego miesiąca. Zamówienia złożone po 15 – tym będą wysyłane do realizacji w ostatnim dniu miesiąca.

22. Nieodpłatnie wydana odzież i sprzęt sportowy stanowi własność Klubu i podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie lub na wyraźne zalecenie trenera prowadzącego.

23. Zawodnik ma obowiązek posiadać na zajęciach ochraniacze (obowiązek posiadania ochraniaczy nie dotyczy jedynie zawodników z grupy skrzatów) i bidon z wodą.

24. Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach, meczach kontrolnych w innym klubie piłkarskim, bez zgody trenera prowadzącego.

25. Zawodnik do każdych zajęć ma odpowiednio przygotowany sprzęt treningowy, a po każdym treningu i zawodach (jeżeli warunki pozwolą) bierze prysznic. Zawodnik dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceń trenera odnośnie zasad odżywiania oraz regularnie uczestniczy w ustalonych badaniach i testach.

26. Trener na każdym etapie szkolenia, uwzględniając umiejętności zawodnika, jego postępy lub ich brak, ma prawo podjąć decyzję o przydziale zawodnika do określonego zespołu, czasowym lub definitywnym zakończeniu współpracy z zawodnikiem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

Za szczególne osiągnięcia sportowe lub godne reprezentowanie Klubu Zarząd lub trener prowadzący mogą nagrodzić: wyróżnieniem zawodnika przed grupą zawodników i kibiców, dyplomem, wysłaniem listu pochwalnego, do rodziców lub szkoły.

 

TRENERZY

 

27. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań całego zespołu jak również za jego prawidłowe funkcjonowanie na boisku oraz poza nim.

28. Trener zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, a także aktywnym udziałem w zajęciach.

29. W przypadku odwołania zajęć w terminie pierwotnie zakładanym, trener ma obowiązek nadrobienia w/w zajęć w  innym, ustalonym z zawodnikami terminie.

30. Trener upoważniony jest do nałożenia sankcji o których mowa w pkt. 12 i 26. Od decyzji trenera przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

RODZICE

 

31. Szatnia jest miejscem przygotowania zawodnika do aktywności sportowej. Zabrania się wchodzenia do szatni rodzicom i opiekunom, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez trenera do pomocy w przygotowaniu zawodników najmłodszych roczników (do 10 lat) do zajęć.

32. Podczas meczów rodzice (opiekunowie, członkowie rodzin) zawodników przebywają na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach. Za zgodą trenera, rodzice mogą obserwować treningi z trybun lub innego miejsca wskazanego przez trenera.

33. Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków trenera. Zabrania się rodzicom (opiekunom, członkom rodzin) ingerowania w zachowanie zawodników i podejmowane przez nich decyzje. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjęte przez trenera na boisku. Osobom naruszającym ten zakaz zabrania się obserwowania treningów oraz meczy kontrolnych grup młodzieżowych. Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do wykluczenia zawodnika z danej grupy szkoleniowej lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem.

34. Rodzice/opiekunowie prawni zawodników oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych dzieci, ich rodziców, kibiców drużyn przeciwnych, a także sędziów.

35. Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, na którym przebywają zawodnicy pod opieką trenera prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania wszelkich używek.

 

FINANSE

 

36. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do terminowego tj. 10-ego każdego miesiąca, wnoszenia składek członkowskich. Wysokość składki związanej z uczestniczeniem w działalności Klubu zamieszczona jest w Regulaminie składek. Rodzice/opiekunowie prawni zawodników zobowiązani są do zapoznania z regulaminem o którym mowa wyżej.

37. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki. Wysokość składki nie ulega zmniejszeniu również w przypadku dłuższej nieobecności, przerwy świątecznej, ferii zimowych, itp.

 

WYJAZDY

 

38. Koszty związane z wyjazdami na mecze kontrolne, zawody sportowe oraz turnieje pokrywa rodzic/opiekun prawny.

39. Klub zapewnia transport na mecze rozgrywane w ramach opolskiej Ligii Młodzika organizowanej prze Opolski Związek Piłki Nożnej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

40. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, zawodnik ten jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego do treningu sprzętu (np. piłki, w grupach starszych – strój treningowy, itp.) lub wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego klubu.

41. Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej postawy zawodnika. Ich naruszenie jest podstawą do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamaniado zakończenia współpracy z zawodnikiem.

42. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączność w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.

REGULAMIN UKS SPIDERS KRAPKOWICE – do pobrania

 

 

REGULAMIN SKŁADEK WNOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZAWODNIKÓW

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SPIDERS KRAPKOWICE

 

ZASADY OGÓLNE

1. Uczniowski Klub Sportowy Spiders Krapkowice, zwany dalej Klubem, prowadząc swoją działalność statutową ustala wysokość składek pobieranych od rodziców/opiekunów prawnych zawodników:

SKŁADKI

2. W celu zapewnienia szkolenia i zaplecza sportowego na jak najwyższym poziomie Zarząd Klubu ustala składkę za przynależność zawodnika do Klubu i uczestnictwo w jego działalności w następującej wysokości:

2.1. 75 zł / miesiąc – składka podstawowa,

2.2. 40 zł / miesiąc – składka ze zniżką za drugie dziecko z jednej rodziny szkolące się w Klubie, każde następne jest zwolnione z opłaty składki,

2.3. 20 zł / miesiąc – składka za każdy miesiąc w czasie którego zawodnik nie uczestniczył w zajęciach przez okres dłuższy niż 30 dni z powodu kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub z innej przyczyny zgłoszonej w ciągu 7 dni od dnia jej zaistnienia do trenera prowadzącego.

2.4.Płatności dokonujemy na konto:

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

27 8884 0004 2001 0032 0443 0001

z dopiskiem: SKŁADKA UCZESTNIKA, imię i nazwisko uczestnika oraz miesiąc którego dotyczy składka!

3. Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego zawodnika Zarząd Klubu, ze względu na trudną sytuację finansową bądź też w innych uzasadnionych przypadkach, może obniżyć lub znieść składkę podstawową za dany miesiąc lub okres. Każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie.

4. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 3, nie zwalnia z obowiązku wniesienia składki podstawowej.

5. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w zajęciach w trakcie miesiąca – pobierana jest składka za cały miesiąc.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do terminowego tj. 10-ego każdego miesiąca, wnoszenia składek członkowskich.

7. Każda wpłata, której wysokość przekracza należność określoną przez Zarząd Klubu będzie zwracana na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Brak dyspozycji zwrotu powoduje zaliczanie nadpłaty na poczet kolejnych składek podstawowych.

Regulamin składek -piłka nożna – do pobrania